«Κατάρτιση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» που υλοποιεί η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη –Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α» στα πλαίσια της Πράξης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 03 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υλοποιήθηκε στα Καλάβρυτα από 4/12/2014 έως 16/12/2014. 
 
Top