Η «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας- ΑΚΟΙΣΔΑ» είναι ο Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο "Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων" (ΟΠΣ 383918), η οποία ξεκίνησε την υλοποίηση των δράσεών της μετά την ανάληψη της Διατύπωσης Γνώμης στις 14/11/2013 (Α.Π.5746/14-11-2013).
Σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μέσα από την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τριών περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδας με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και την δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών στους τομείς του αγροτουρισμού – οικοτουρισμού, ήπιων μορφών ενέργειας, κοινωνικής φροντίδας, προώθησης τοπικών προϊόντων και των social media.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα πραγματοποιηθεί μία σειρά Δράσεων των φορέων που αποτελούν τα μέλη της «Αναπτυξιακής Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας- ΑΚΟΙΣΔΑ» ώστε να προσφέρουν στους ωφελούμενους όλη τη γνώση και το έναυσμα για να συνεταιριστούν και να ιδρύσουν Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς.
Οι δράσεις της Πράξης, συνοπτικά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΔΡΑΣΗ   ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
1           Μελέτες
2           Δικτύωση
3          Ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
4          Συντονισμός & διαχείριση πράξης
5           Επιμόρφωση
6           Κατάρτιση
7           Επιλογή ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους
8         Τεχνική υποστήριξη σε ΚΟΙΝΣΕΠ σε σε θέματα, νομικά, εργασιακά,   φορολογικά, διοικητικά & χρηματοοικονομικά
9         Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας
10     Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας στην ίδρυση και την λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα οι δράσεις περιλαμβάνουν όλα τα στάδια από την επιλογή των ωφελουμένων- ανέργων, την κατάρτιση, την επιμόρφωσή τους και τη συμβουλευτική υποστήριξη ώστε να φτάσουμε στον τελικό σκοπό, δηλαδή τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με την ημερίδα που έγινε στα Καλάβρυτα στις 14/12/2013. Επιγραμματικά, άλλες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2013 είναι η δημοσίευση της πρόσκλησης της επιλογής ωφελουμένων, η δημιουργία της ιστοσελίδα της Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α., έγιναν δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά μέσα και ξεκίνησαν οι Μελέτες.

Πιο αναλυτικά, η Δράση 1 περιλαμβάνει δύο Μελέτες που θα πραγματοποιηθούν από τον Ερύμανθο και την Ηράκλεια. Τον Φεβρουάριο 2014 ολοκληρώθηκε η Μελέτη της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ με τίτλο «Αναπτυξιακές προοπτικές με την Κοινωνική Οικονομία. Οδηγός δημιουργίας και διαχείρισης των ΚοινΣΕΠ στην περιοχή υλοποίησης του προγράμματος» ενώ η Μελέτη της ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ με τίτλο «Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων και πολιτικών και αξιοποίηση των καλών πρακτικών κοινής δράσης των ΚοινΣΕΠ στις περιοχές του προγράμματος. Εγχειρίδιο λειτουργίας κοινών σημείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών» αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών.

Η Δράση 2 περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ημερίδων, εκδηλώσεων ημέρας καριέρας, μία έκθεση για την δικτύωση των ΚΟΙΝΣΠΕ, έκδοση εντύπων και αγορά βιβλίων. Από αυτές τις ενέργειες έχουν γίνει:
Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, στα Τριπόταμα με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και Ανάπτυξη», στις 25/01/2014
Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΕΠΕΚ), στο Αγρίνιο με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και ευκαιρίες απασχόλησης των ανέργων», στις 22/02/2014
Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗΚΕΠΑ), στο Αίγιο με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και ευκαιρίες απασχόλησης των ανέργων», στις 12/04/2014
Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, στα Τριπόταμα με θέμα: «Η εμπειρία ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας» , στις 10/05/2014

Η Δράση 3 περιλαμβάνει 4 ημερίδες, την κατασκευή της ιστοσελίδας της ΑΚΟΙΣΔΑ, 1 συνέδριο, Καταχωρήσεις σε έντυπα και Καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά έντυπα, έντυπα και εκδόσεις. Έως τώρα:
Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το Συντονιστή Εταίρο ΑΜΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑ για λογαριασμό της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, στα Καλάβρυτα με θέμα «Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοιν.Σ.Επ. ως διέξοδος στην περίοδο της κρίσης» στις 14/12/2013

2. Έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά έντυπα από την ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ όπως:
I. www.socialactivism.gr
II. www.oikopress.gr
III. www.kalavrytanews.com
IV. www.koinfeliseak.gr
V. www.paratiritiriokp.gr

3. Έχει γίνει η έκδοση- εκτύπωση ενός φυλλαδίου με τίτλο « Απασχόληση, Αυτοαπασχόληση και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί» από την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ (ΛΥΔΙΑ)

4. Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της ΑΚΟΙΣΔΑ «www.akisda.org» με άρθρα, ανακοινώσεις, φωτογραφίες (ΗΡΑΚΛΕΙΑ)

Η Δράση 4 αφορά την εργασία που αναλαμβάνει ο Συντονιστής Εταίρος, δηλαδή η ΗΡΑΚΛΕΙΑ και αφορά το Συντονισμό και τη Διαχείριση όλης της Πράξης.

Το διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2014 πραγματοποιήθηκαν μία σειρά ενεργειών όπως Ημερίδες, εκδόσεις- εκτυπώσεις φυλλαδίων κτλ στις οποίες η ΗΡΑΚΛΕΙΑ είχε τον γενικό έλεγχο ενώ παρευρέθηκε σε όλες τις Ημερίδες. Έπειτα, τα άτομα που αποτελούν την ομάδα έργου (Διαχειριστής, Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου, Υπεύθυνος Οικονομικού Αντικειμένου και Γραμματεία) είχαν να ασχοληθούν με διάφορα θέματα όπως η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ωφελουμένων του προγράμματος, η παραλαβή και αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου, η συλλογή και αξιολόγηση των δαπανών των εταίρων για το πρόγραμμα και το «ανέβασμά» τους στο ΟΠΣ καθώς και η συνεχής επικοινωνία με τους εταίρους για την πραγματοποίηση των διαφόρων δράσεων και τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

Η Δράση 5 αφορά την επιμόρφωση των ωφελουμένων από τέσσερις εταίρους της Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α. (ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ και ΕΠΕΚ) οι οποίοι θα επιμορφώσουν τους ωφελούμενους για τον Οικοτουρισμό, την Κοινωνική Φροντίδα, την αγγειοπλαστική και το αγρόκτημα - δασικό συνεταιρισμό. Σε αυτό το εξάμηνο οι περισσότεροι εταίροι προέβηκαν στην αγορά μέρους του εκπαιδευτικού υλικού για τους ωφελούμενους καθώς τα μαθήματα προβλέπεται να γίνουν κατά το δεύτερο εξάμηνο 2014 (Ιούλιος- Δεκέμβριος 2014).

Η Δράση 6 αφορά την κατάρτιση των ωφελουμένων από το ΚΕΚ Z- INVEST. Πρόκειται για τα μαθήματα «Κοινωνικής Οικονομίας» που θα κάνει το ΚΕΚ στους 95 ωφελούμενους στις τέσσερις (4) περιοχές υλοποίησης του προγράμματος (Αγρίνιο, Αίγιο, Καλάβρυτα, Τριπόταμα).

Στο διάστημα Ιανουάριος- Αύγουστος 2014 το ΚΕΚ Z- INVEST πραγματοποίησε τα μαθήματα στο Αγρίνιο για 25 ωφελούμενους (24/04/2014-8/05/2014) και στα Τριπόταμα Καλαβρύτων για ακόμη 25 ωφελούμενους (1/8/2014-13/8/2014) όπου το ενδιαφέρον των ωφελουμένων για τα μαθήματα ήταν μεγάλο και ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Η Δράση 7 περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για την πρόσκληση και την επιλογή ωφελουμένων στην Πράξη με τίτλο "Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων". Στις 17 Δεκεμβρίου 2013 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την επιλογή ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΑΚΟΙΣΔΑ (www.akisda.org) η οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί με το νέο έτος στις 16 Ιανουαρίου 2014. Στην πρόσκληση υπήρχε συνοπτική και αναλυτική περιγραφή του προγράμματος και των δικαιολογητικών που χρειάζονται να προσκομιστούν από τους υποψηφίους.

Τελικά, όμως, χρειάστηκε να δοθεί παράταση για το διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς οι αιτήσεις που είχαν συγκεντρωθεί έως τις 15/01/2014 δεν επαρκούσε. Κατά συνέπεια, δόθηκε παράταση έως τις 21/02/2014, η οποία παρατάθηκε εκ νέου μέχρι τις 10/4/2014. Αφού συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις, ξεκίνησε η αξιολόγησή τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:
1. τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν και
2. τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι υποψήφιοι κατά την ατομική συνέντευξη.

Η Δράση 8 περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη σε ΚΟΙΝΣΕΠ για θέματα νομικά, χρηματοοικονομικά, διοικητικά, εργασιακά και φορολογικά. Πιο αναλυτικά, η ΗΡΑΚΛΕΙΑ έχει αναλάβει τη νομική υποστήριξη, η ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ την υποστήριξη στα φορολογικά, ο ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ σε θέματα εργασιακά και η ΜΕΡΙΜΝΑ- ΣΤΗΡΙΞΗ σε θέματα διοικητικά- χρηματοοικονομικά. Σε αυτό τον τομέα, μόνο η ΜΕΡΙΜΝΑ- ΣΤΗΡΙΞΗ έχει ξεκινήσει την δράση αυτή με την παροχή διοικητικής υποστήριξης σε υποψηφίους στο Αγρίνιο.

Η Δράση 9 περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό οι σύμβουλοι συνεργάζονται με τα υποψήφια μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ προκειμένου να τους ενημερώσουν για θέματα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών / προϊόντων των ΚΟΙΝΣΕΠ.

Ειδικότερα η μεθοδολογία υλοποίησης που θα ακολουθήσει ο υπεύθυνος της δράσης, έχει τις παρακάτω φάσεις:

· Καταγραφή με ερωτηματολόγιο διάγνωσης της υπάρχουσας γνώσης και δεξιοτήτων των υποψήφιων ωφελουμένων και προσδιορισμού της επαγγελματικής διαδρομής τους με βάση τη στρατηγική, χαρακτηριστικά και ανάγκες των επιχειρήσεων που αποτελούν ομάδα στόχο της πράξης.
· Επίτευξη καλύτερης αντιστοίχησης των δεξιοτήτων και των αναγκών των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης στις υπό ίδρυση κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις της πράξης.
· Συνεδρίες για την αποτελεσματική συμβουλευτική και διαχείριση της σταδιοδρομίας των εργαζομένων με βάση τις ικανότητες τους και τις ανάγκες των επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν.

Από τους εταίρους μόνο η ΜΕΡΙΜΝΑ- ΣΤΗΡΙΞΗ έχει πραγματοποιήσει τμήμα της δράσης καθώς μόνο στο Αγρίνιο έχουν γίνει τα μαθήματα κατάρτισης.

Η Δράση 10 περιλαμβάνει την Ετοιμασία 10 επιχειρηματικών σχεδίων για την ίδρυση 10 κοινωνικών επιχειρήσεων και ετοιμασία 10 φακέλων για την ένταξη των κοινωνικών επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα. Οι εταίροι που έχουν αναλάβει την ετοιμασία τους είναι η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ (ΛΥΔΙΑ), η ΔΗΩ, η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΕΠΕΚ) και η ΕΔΡΑ.

Τα περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια ετοιμάστηκαν καθώς οι ωφελούμενοι ήθελαν να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα ως προς το αντικείμενο των Κοινωνικών Επιχειρήσεων που μπορούν και θέλουν να κάνουν πριν κατατεθεί το καταστατικό στο Πρωτοδικείο. Μέσα από το επιχειρηματικό σχέδιο είδαν μία ολοκληρωμένη μελέτη στην οποία μπορούν να δουν το προφίλ των συνεταιριστών, το σκοπό και το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, τη Μελέτη βιωσιμότητας, το Κόστος επένδυσης, τη SWOT ανάλυση κτλ. Τα επιχειρηματικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν κατά το εξάμηνο Ιανουάριος- Ιούνιος 2014 είναι:

1. Επιχειρηματικό Σχέδιο για κοινωνική επιχείρηση που θα ασχολείται με τον οικοτουρισμό (ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ)
2. Επιχειρηματικό Σχέδιο για κοινωνική επιχείρηση που θα ασχολείται με την καλλιέργεια και τυποποίηση αρωματικών φυτών και βοτάνων (ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ)
3. Επιχειρηματικό Σχέδιο για κοινωνική επιχείρηση για πρατήριο και προώθηση τοπικών προϊόντων (ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ)
4. Επιχειρηματικό Σχέδιο για κοινωνική επιχείρηση για αναψυκτήριο και υπαίθριες δραστηριότητες στο φυσικό Πάρκο του Ερυμάνθου (ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ)
5. Επιχειρηματικό Σχέδιο για κοινωνική επιχείρηση για διαχείριση ξενώνα στη Μονή Πορετσού και περιπατητικός τουρισμός (ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ)
6. Επιχειρηματικό Σχέδιο για κοινωνική επιχείρηση για Social Media και υποστήριξη ΚΟΙΝΣΕΠ (ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ)

Ολοκληρώνοντας, από την αρχή του Προγράμματος (Νοέμβριος 2013) έως τις 30 Αυγούστου 2014 έχει πραγματοποιηθεί το 31,48%. Ο στόχος για το επόμενο διάστημα (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2014) είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος καθώς έχει ήδη προγραμματιστεί η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης σε Αίγιο και Καλάβρυτα και εν συνεχεία η ολοκλήρωση των υπόλοιπων δράσεων.

 
Top