Η «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας- Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α» σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα θέτει ως κύριο στόχο της τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτός ο στόχος, έχει προγραμματιστεί μια σειρά Δράσεων των φορέων που αποτελούν τα μέλη της «Αναπτυξιακής Κοινωφελούς Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδας- Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α». Έτσι, οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να υιοθετήσουν όλη τη γνώση και το έναυσμα για να συνεταιριστούν και να ιδρύσουν Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς.

Μέσα από μια διαδοχική αλυσίδα ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η Δράση 3 αποσκοπεί στην ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις ,τους αγρότες και την τοπική κοινωνία σε διάφορους τομείς .Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τομείς του αγροτουρισμού-οικοτουρισμού,ήπιων μορφών ενέργειας, κοινωνικής φροντίδας, προώθησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και των «social media» .Επιπλέον, οι κοινωνικές ομάδες ,οι οποίες είναι «αναγκασμένες» εκ των συνθηκών να ζουν στο περιθώριο και υπό τη απειλή του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, θα μπορέσουν να αναλάβουν ενεργό δράση όντας ωφελούμενες από τις ευκαιρίες της προτεινόμενης πράξης.

Ακόμη, όλοι οι Δήμοι και οι πολίτες των αγροτικών περιοχών ,εάν υιοθετήσουν και υποστηρίξουν το πρόγραμμα της Δράσης 3,θα είναι σε θέση να αναπτύξουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις .Εν συνεχεία οι εν λόγω επιχειρήσεις θα αναπτύξουν την τοπική απασχόληση και θα προσφέρουν νέα αγαθά και υπηρεσίες στους τομείς του αγροτουρισμού-οικοτουρισμού , ήπιων μορφών ενέργειας, κοινωνικής φροντίδας, προώθησης τοπικών προϊόντων και των «social media».

Όσον αφορά τώρα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας, επιδιωκόμενο σκοπό αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, η Δράση 3 θα κατορθώσει μέσα από τη αλληλουχία ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης να επιτύχει την μεγαλύτερη δυνατή συνεργία των δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης .Έτσι, τα αποτελέσματα του Σχεδίου «Κοινωφελείς Συνεργίες Επιχειρήσεων» θα διαδοθούν σε όλη τη χώρα.

Πέραν των προβλεπόμενων σκοπών της, η Δράση 3 αποσκοπεί στην καταγραφή με οπτικοαουστικά μέσα όλων των εκδηλώσεων( «workshop», ημερίδων κλπ.),των προγραμμάτων εκπαίδευσης- κατάρτισης, των συναντήσεων και των παρουσιάσεων των δράσεων. Μετέπειτα θα ακολουθεί η ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα της «Αναπτυξιακής Κοινωφελούς Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδας – Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α».

Πιο αναλυτικά, η Δράση 3 περιλαμβάνει 4 ημερίδες, την κατασκευή της ιστοσελίδας της «Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α» , 1 συνέδριο με υλικό προβολής και πρακτικά από το συνέδριο, καταχωρήσεις σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά έντυπα, έντυπα και εκδόσεις. Έως τώρα:

1.Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από το Συντονιστή Εταίρο ΑΜΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑ για λογαριασμό της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης, στα Καλάβρυτα με θέμα «Η ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοιν.Σ.Επ. ως διέξοδος στην περίοδο της κρίσης» στις 14/12/2013. .

2. Έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικά έντυπα από την ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ όπως:
I.www.socialactivism.gr
II.www.oikopress.gr
III.www.kalavrytanews.com
IV.www.koinfeliseak.gr
V. www.paratiritiriokp.gr
3.Έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρήσεις σε έντυπα από την ΑΜΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑ όπως:
I. ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
II. ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
4.Έχει γίνει η έκδοση- εκτύπωση ενός φυλλαδίου με τίτλο « Απασχόληση, Αυτοαπασχόληση και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί» από την ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ (ΛΥΔΙΑ).
5. Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας της ΑΚΟΙΣΔΑ «www.akisda.org» με άρθρα, ανακοινώσεις, φωτογραφίες.
Τέλος, όλες οι ενέργειες της Δράσης 3 θα πραγματοποιηθούν με υπεργολάβους, εκτός από την κατασκευή του ιστότοπου και την ενημέρωσή του με ψηφιακό περιεχόμενο που θα υλοποιηθεί από τον συντονιστή εταίρο με ίδια μέσα.


 
Top