Η «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α» μέσω της δικτύωσής της με τοπικούς φορείς, μεταξύ άλλων αναπτυξιακών συμπράξεων και μεταξύ των εταίρων, συνθέτει ένα μοναδικό κοινωνικό κεφάλαιο συνεργατικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Δράση 2 θέτει ως κύριο σκοπό της την δικτύωση μεταξύ της «Αναπτυξιακής Κοινωφελούς Σύμπραξης Δυτικής Ελλάδας Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α» και άλλων Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Έτσι, διαμορφώνεται ένα σύστημα ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας για την βελτίωση των αποτελεσμάτων των σχεδίων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα έχουν αναπτύξει δεσμούς αλληλεγγύης και πρωτοβουλίες για κοινωνική οικονομία, καθώς και εθελοντικές πρωτοβουλίες πολιτισμικής επιχειρηματικότητας.

Συντελείται ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των τοπικών φορέων-εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο ενδυναμώνονται οι «δεσμοί» μεταξύ των ατόμων ή ομάδων ούτως ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερο όφελος από τη συνεργασία τους και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Συγχρόνως διαγράφεται μια σαφής μεθοδική πορεία ως προς την άρτια υλοποίηση της Δράσης 2. Όλες οι ενέργειες της Δράσης 2 θα υλοποιηθούν με υπεργολάβους, όπως για παράδειγμα, το κόστος του «catering», η ενοικίαση εξοπλισμού, οι αφίσες-προσκλήσεις ,οι ανακοινώσεις σε τηλεοπτικά μέσα και οι καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ .Εξαίρεση αποτελεί το οργανωτικό μέρος, το οποίο θα αναλάβουν οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με ίδια μέσα. Οι εταίροι δηλαδή θα προβούν στις διαδικασίες προκήρυξης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις αναθέσεις για έργα δημοσίου χαρακτήρα.

Γενικότερα στις εκδηλώσεις ζητούμενο αποτελεί η ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με ζητήματα λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων και υλοποίησης των ενεργειών στα πλαίσια του προγράμματος. Ενδεικτικά θα πραγματοποιηθεί ανάλυση με σκοπό τη σύγκριση μοντέλων λειτουργίας αντίστοιχων συμπράξεων στην Ελλάδα και σε επιλεγμένα κράτη του εξωτερικού. Στην συνέχεια, θα γίνει παρουσίαση βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ., μεθοδολογία συνεργειών και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με την υιοθέτηση πρακτικών κοινωνικού «marketing».

Το πρόγραμμα της Δράσης 2 συνοπτικά περιλαμβάνει τη διοργάνωση 14 ημερίδων , δύο εκδηλώσεων ημέρας καριέρας με πρακτικά, μια έκθεση για την δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ., έκδοση εντύπων και αγορά βιβλίων .Από τις παραπάνω ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής:
  • Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, στα Τριπόταμα με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και Ανάπτυξη», στις 25/01/2014
  • Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΕΠΕΚ), στο Αγρίνιο με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και ευκαιρίες απασχόλησης των ανέργων», στις 22/02/2014
  • Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗΚΕΠΑ), στο Αίγιο με θέμα: «Κοινωνική Οικονομία και ευκαιρίες απασχόλησης των ανέργων», στις 12/04/2014
  • Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, στα Τριπόταμα με θέμα: «Η εμπειρία ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας» , στις 10/05/2014

 
Top