Το πρόγραμμα Voucher για άνεργους 25 έως 29 είναι σε ισχύ και η περιόδος αιτήσεων ορίστηκε από 7/8/2014 (ώρα 10 π.μ.) έως και 15/9/2014 (ώρα 24.00). 
Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. 
Η δράση αφορά 30.000 άνεργους νέους ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (γενημμένοι από 1/1/1985 - 31/12/1989 ), εκ των οποίων 12.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ & 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στις 530 ώρες ( 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση & 450 ώρες πρακτική άσκηση ) ενώ η επιδότηση είναι 2280€ για απόφοιτους δευτεροβάθμιας και 2550€ για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 
Top