Ημερομηνία: ……………………………………
Αριθμ. Πρωτ.: …………………………………..

ΠΡΟΣ:  Αναπτυξιακή  Σύμπραξη  «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας»


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων»
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΑΔΤ:

ΑΦΜ / ΔΟΥ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-MAIL:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ:

ΑΝΕΡΓΟΣ

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Ο.Γ.Α.Παρακαλώ  να  εξετάσετε  την  αίτησή  μου  με  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά,  για  τη
συμμετοχή   μου   στην   Πράξη «
Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων».

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: (παρακαλούμε σημειώστε με Χ όσα υποβάλλονται)
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ εν ισχύ

Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολή έδρας (αν απαιτείται)

Τίτλοι σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά, αναγνωρίσεις κ.λπ.)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην Πράξη

Υπεύθυνη Δήλωση ανεργίας και χρονικού διαστήματος ανεργίας (μόνο για Νέους Επιστήμονες)

Άλλο (να περιγραφεί) *

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που δεν υποβάλω με την παρούσα αίτηση, θα τα προσκομίσω εφόσον επιλεγώ να συμμετέχω στην Πράξη.
Γνωρίζω ότι στοιχεία μου, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα Αίτηση, θα περαστούν  στο  Σύστημα  Παρακολούθησης  Ωφελουμένων  της  Πράξης,  με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης και παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι υποβάλλω αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης.

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………………..


……………………………
Υπογραφή

* Κάθε άλλο έγγραφο που κατά την κρίση του υποψηφίου τεκμηριώνει την ένταξή του σε μία από τις ομάδες δυνητικών δικαιούχων όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 
Top