ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Δυτικής Ελλάδας - Τοπικές Συνέργιες Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 383918.

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Ηράκλεια Ένωση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας» και το διακριτικό τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΑ», ενεργώντας ως Συντονιστής Εταίρος της Αστικής με Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Αναπτυξιακής Σύμπραξης) με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας» κατά την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Δυτικής Ελλάδας - Τοπικές Συνέργιες Επιχειρήσεων», που εγκρίθηκε προς υλοποίηση με Κωδικό Ο.Π.Σ. «383918» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), απευθύνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα υποκαταστήματα αναγνωρισμένων από την Τράπεζα της Ελλάδας Τραπεζικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην πόλη των Καλαβρύτων, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από άποψη ύψους επιτοκίου καταθέσεων προσφορά Τραπέζης στην οποία η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας» θα ανοίξει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος β, 16/11-1-2012 άρθρο 6), για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της ως άνω πράξης.
Η πράξη με τίτλο: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Δυτικής Ελλάδας  - Τοπικές Συνέργιες Επιχειρήσεων»» και κωδ. Ο.Π.Σ. 383918 εγκρίθηκε προς υλοποίηση με συνολικό προϋπολογισμό 330.000,00 ευρώ και η κατάθεση των χρηματοδοτήσεων αυτής θα γίνεται σταδιακά με την εξέλιξη της υλοποίησής της. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της ως άνω πράξης είναι 16 μήνες.
Προσφορές δύνανται να υποβάλλουν όλα τα αναγνωρισμένα από την Τράπεζα Ελλάδας Τραπεζικά Ιδρύματα που διαθέτουν υποκαταστήματα στην πόλη των Καλαβρύτων.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρουν:
α) τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος,
β) ότι απευθύνονται προς την «Ηράκλεια Ένωση Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας», που εδρεύει στα Καλάβρυτα , Οδός Μεγάλου Σπηλαίου 24 ΤΚ 25001),
γ) ότι η προσφορά αφορά την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της πράξης με τίτλο: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Δυτικής Ελλάδας  - Τοπικές Συνέργιες Επιχειρήσεων»
δ) με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων σε λογαριασμό όψεως για τις χρηματοδοτήσεις της ως άνω πράξης, και
ε) να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό Ίδρυμα.
Η επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της πράξης με τίτλο: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) Δυτικής Ελλάδας  - Τοπικές Συνέργιες Επιχειρήσεων» θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας»  που εδρεύει στα Καλάβρυτα , Οδός Μεγάλου Σπηλαίου 24 ΤΚ 25001),
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στα γραφεία της ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ στα Καλάβρυτα , Οδός Μεγάλου Σπηλαίου 24 ΤΚ 25001), έως την 30-12-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα  14.00’.
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ Δημήτριος Βαρβιτσιώτης
Τηλ. 6944258260 FAX:2692022884,  Email: akoisda1@gmail.com
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΣ
 
Top