Η «Αναπτυξιακή Κοινωφελής Σύμπραξη Δυτικής Ελλάδας -Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α», όντας ο Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο «Κοινωφελείς Συνεργίες Επιχειρήσεων»(ΟΠΣ), ξεκίνησε να υλοποιεί τις δράσεις της στις 14/11/2013.

Σύμφωνα με την Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, η Πράξη θέτει ως στόχο της την ανάπτυξη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας να κινητοποιηθούν. Η εν λόγω ανάπτυξη στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης, καθώς επίσης και στη δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών σε διάφορους τομείς. Κατά συνέπεια, θα μπορέσουν να αναδειχθούν, για παράδειγμα, οι τομείς του αγροτουρισμού- οικοτουρισμού , των ήπιων μορφών ενέργειας, της κοινωνικής φροντίδας, της προώθησης τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και των «social media».

Πιο συγκεκριμένα, η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με την ημερίδα που έγινε στα Καλάβρυτα στα 14/12/2013. Συνδυαστικά άλλες δράσεις που έλαβαν χώρα το ίδιο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2013 είναι οι ακόλουθες: η δημοσίευση της πρόσκλησης της επιλογής ωφελουμένων και η δημιουργία της ιστοσελίδας της Α.ΚΟΙ.Σ.Δ.Α σε συνάρτηση με συναφείς δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά μέσα και την έναρξη μελετών.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα της Δράσης 1 περικλείει δύο Μελέτες που θα διενεργηθούν από τον Ερύμανθο και την Ηράκλεια .Τον Φεβρουάριο του 2014 ολοκληρώθηκε η Μελέτη της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ με τίτλο «Αναπτυξιακές προοπτικές με την Κοινωνική Οικονομία. Οδηγός δημιουργίας και διαχείρισης των Κοιν. Σ.Επ. στην περιοχή υλοποίησης του Προγράμματος». Στην παρούσα μελέτη προβάλλονται τόσο η Κοινωνική Οικονομία όσο και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα .Επίσης, αναλύονται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης .Σχηματίζουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα για την αγορά εργασίας ,αν λάβουμε υπόψη μας σημαντικά κριτήρια, όπως είναι :η γεωγραφική θέση, η πληθυσμιακή πυκνότητα, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το ποσοστό εκπαίδευσης του επιχειρηματικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού.

Στην συνέχεια, παρακολουθώντας την πορεία της εν λόγω μελέτης, μπορούμε να διακρίνουμε σε ποιους τομείς υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων και παράλληλα η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας .Ωστόσο, για την ομαλή ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας στην χώρα μας ,σύμφωνα με τον προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, βασική προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία Μηχανισμών Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο. Ιστορικά, η Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα συνολικά και η κοινωνική επιχειρηματικότητα ειδικότερα αναπτύχθηκαν προκειμένου να υπάρξουν λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα και μάλιστα σε περιόδους σημαντικών κοινωνικών μεταβολών. Το ζητούμενο, λοιπόν, αυτής της μελέτης είναι περισσότερο να χρησιμεύσει ως ένας πρακτικός οδηγός για τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής οικονομίας στην αντιμετώπιση, κυρίως, της ανεργίας και της φτώχειας, με επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οργανώνοντας όλα αυτά τα θεσμικά εργαλεία ώστε να δουλεύουν στην πράξη.

Προς την ίδια κατεύθυνση, προβάλλεται ως «επιτακτική» η ανάγκη για τη δημιουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες θέτουν ως σκοπό τους την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος μέσα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους. Από την άλλη πλευρά ,η Μελέτη της ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, η οποία συνιστά και την δεύτερη μελέτη της Δράσης 1,είναι ευρέως γνωστή με τον τίτλο «Ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων και πολιτικών και αξιοποίηση των καλών πρακτικών κοινής δράσης των Κοιν.Σ.Επ. στις περιοχές του προγράμματος .Εγχειρίδιο λειτουργίας κοινών σημείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών». Η ολοκλήρωση της Μελέτης της Ηράκλειας αναμένεται να γίνει εντός των ημερών. Η μελέτη αυτή – εγχειρίδιο –αποσκοπεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων και πολιτικών και αξιοποίηση των καλών πρακτικών κοινής δράσης των ΚοινΣΕΠ στις περιοχές του προγράμματος. Παράλληλα στοχεύει στο να δημιουργηθεί εγχειρίδιο λειτουργίας κοινών σημείων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με την δημιουργία και λειτουργία εκθετηρίου των ΚοινΣΕπ και τοπικών παραγωγών. Η πρόβλεψη είναι να εξυπηρετήσει την προώθηση και προβολή προϊόντων/υπηρεσιών του δικτύου, η οποία θα στηριχθεί στο κοινωνικό μάρκετινγκ και την οριζόντια δικτύωση, που θα αποτελέσει τμήμα της μελέτης αυτής. Η διαφοροποίηση του κοινωνικού μάρκετινγκ σε σχέση με το παραδοσιακό βρίσκεται στη δικτύωση, στην αυτό-οργάνωση και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε μια περιοχή, στη δημιουργία ενημερωτικού και ψηφιακού περιεχομένου προβολής απ’ τους ίδιους τους εμπλεκομένους στη διαδικασία προώθησης και στη δικτύωση με κοινωνικές ομάδες σε άλλες περιοχές της χώρας και στο εξωτερικό.

Έτσι, το βασικό τεχνολογικό εργαλείο είναι το «internet» και τα «social media». Μέσα από την οργανωμένη χρήση αυτών των μέσων, ελαχιστοποιείται το κόστος και πολλαπλασιάζεται διαρκώς η προβολή των τοπικών προϊόντων της περιοχής, των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων, των τοπικών ασχολιών και επιχειρήσεων. Βασικό στοιχείο της μελέτης θα είναι να αναδείξει τα στοιχεία που θα πείσουν τις τοπικές επιχειρήσεις να συνεργαστούν με τους παραγωγούς μέλη των ΚοινΣΕπ και να διαμορφωθεί μια καλή πρακτική δημιουργίας ενός τοπικού δικτύου παραγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και παράλληλα επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές.
Next
Νεότερη ανάρτηση
Previous
This is the last post.
 
Top